Vill du se ett världsminne?

Stockholms stads byggnadsritningar är en unik arkivserie med byggnadsritningar över huvuddelen av alla hus som byggts eller byggts om i Stockholm under tidsperioden 1713–1978. Arkivet utsågs 2011 av Unesco till ett världsminne.

Världsminnesprogrammet inom Unesco upptar arkiv och dokument som är av central betydelse för hela mänskligheten.

Den första ritningen i arkivet upprättades 1713 och från tiden närmast därefter finns ett begränsat antal ritningar bevarade. 1736 kom en förordning om att varje person som ville bygga nytt eller bygga om ett hus behövde lämna in en kopia på ritningen till stadens myndigheter. Arkivet är alltså i stort sett komplett från 1736, med undantag för byggnader som blev statligt uppförda. De ritningarna finns idag på Riksarkivet.

Det unika ritningsarkivet visar på Stockholms utveckling från stormaktstidens slut när Stockholm hade cirka 50 000 invånare till det sena 1900-talets miljonstad. Arkivet visar stadsbyggnadsutvecklingen i norra Europa under ett av de mest intensiva skeendena i världshistorien. Under perioden förvandlades det gamla samhället till det moderna 1900-talssamhället genom ett antal sociala, politiska, industriella och urbana revolutioner.

Fakta: vad är ett världsminne?

Inom Unesco finns expertprogrammet Memory of the World, världsminnesprogrammet, som syftar till att tillgängliggöra dokument och samlingar – bibliotek, foto, film, digitala dokument - samt skapa intresse för bevarande av dokumentarvet.

Unescos Världsminnesprogram utgår från ståndpunkten att vissa arkiv, samlingar och verk utgör mänsklighetens gemensamma arv på samma sätt som objekten på Unescos lista över världsarv. Deras betydelse överskrider alla tidsliga och kulturella gränser och ska bevaras för samtida och kommande generationer samt göras tillgängliga. Stockholms bygglovsritningar blev världsminne 2011. Förutom Stockholms bygglovsritningar på Stadsarkivet finns ytterligare sex svenska världsminnen förtecknade, nämligen:

  • Astrid Lindgrens arkiv (finns på Kungliga biblioteket)
  • Nobelfamiljens arkiv (finns på Riksarkivet och i Lunds landsarkiv)
  • Ingmar Bergmans arkiv (finns i Stockholm)
  • Silverbibeln (finns vid Uppsala universitetsbibliotek) och
  • Emmanuel Swedenborgs arkiv (finns hos Kungl. Vetenskapsakademien).
  • Dag Hammarskjölds samling på Kungliga Biblioteket

Programmet drivs av en kommitté med internationella experter. 

Alla är välkomna till Stadsarkivet Liljeholmskajen för att ta del av ritningarna som på olika sätt berättar om Stockholms bebyggelsehistoria och om europeisk byggnadskonst från 1700-talet och fram till våra dagar. 

Den första byggnadsritningen i arkivserien från 1713.

Uppdaterad