Stadens arkiv- och informationshantering

Alla ska nu och i framtiden kunna ta del av den information som skapas i Stockholms stad. Stadsarkivet tar fram anvisningar för stadens arkiv- och informationshantering.

Viktig samhällsinformation som skapas i Stockholms stad ska hanteras, förvaras och bevaras. Det är nödvändigt för

  • den demokratiska rätten att ta del av allmänna handlingar
  • behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
  • forskningens behov.

Stadsarkivets roll i stadens arkiv- och informationshantering

Stadsarkivet ska säkerställa att staden följer de lagkrav som finns på arkiv- och informationshantering. Uppdraget innebär att Stadsarkivet

  • fattar beslut om bevarande och gallring
  • tillhandahåller stöd och rådgivning till stadens verksamheter
  • utövar tillsyn och kontrollerar regelefterlevnad genom inspektioner.

Aktuella regelverk och handledningar

Den information som skapas och hanteras inom offentlig verksamhet regleras av lagar och regler som säkerställer att informationen är ordnad, tillgänglig och bevarad på ett bra sätt. Arkivreglerna, föreskrifterna och vägledningarna här ger stöd i det arbetet. I dokumentdatabasen kan du ta del av hur staden ska arbeta med arkiv- och informationshantering.

Det finns särskilda bestämmelser för hur arkiv och allmänna handlingar ska förvaras. Stadsarkivets vägledningar och beslut kan hjälpa dig att göra rätt.

Stadsarkivet tar fram instruktioner, vägledningar och praktiska råd kring regelverket för värdering och gallring av information.

Stadsarkivet ger stöd och rådgivning till stadens verksamheter i deras arkiv- och informationshantering och utifrån arkivregelverket. Detta sker bland annat genom publicerade vägledningar, stöddokument och mallar samt genom nätverksträffar.

Vi erbjuder även hjälp med tjänster kring arkiv- och informationshantering genom vår uppdragsverksamhet.

eDok är ett gemensamt systemstöd i staden och ett arbetssätt för ärende- och dokumenthantering. eDok är en del av Stadsarkivet och vi erbjuder support och utbildning till övriga användare i Stockholms stad.

Stadsarkivet inspekterar regelbundet hanteringen av allmänna
handlingar hos stadens förvaltningar, bolag och stiftelser. Varje
inspektion sammanfattas i en inspektionsrapport.

Stadsarkivet tar årligen emot digitala och analoga arkiv från stadens verksamheter. Så här ska du som representerar stadens verksamheter gå tillväga när du ska lämna arkiv till Stadsarkivet.

Stadsarkivets uppdragsverksamhet

Visste du att Stadsarkivet har arkivkonsulter som erbjuder stadens förvaltningar, bolag och stiftelser tjänster kring arkiv- och informationshantering?

För mer information om uppdragsverksamhetens erbjudande kan du se tjänstekatalogen här nedanför.

Tjänstekatalog för uppdragsverksamheten 2024 (pdf 120 kb)

Uppdaterad