Stadens arkiv- och informationshantering

Alla ska nu och i framtiden kunna ta del av den information som skapas i Stockholms stad. Stadsarkivet tar fram anvisningar för stadens arkiv- och informationshantering.

Viktig samhällsinformation som skapas i Stockholms stad ska hanteras, förvaras och bevaras. Det är nödvändigt för

  • den demokratiska rätten att ta del av allmänna handlingar
  • behovet av information för rättskipningen och förvaltningen
  • forskningens behov.

Stadsarkivets roll i stadens arkiv- och informationshantering

Stadsarkivet ska säkerställa att staden följer de lagkrav som finns på arkiv- och informationshantering. Uppdraget innebär att Stadsarkivet

  • fattar beslut om bevarande och gallring
  • tillhandahåller stöd och rådgivning till stadens verksamheter
  • utövar tillsyn och kontrollerar regelefterlevnad genom inspektioner.

Aktuella regelverk och handledningar

Den information som skapas och hanteras inom offentlig verksamhet regleras av lagar och regler som säkerställer att informationen är ordnad, tillgänglig och bevarad på ett bra sätt. Arkivreglerna, föreskrifterna och vägledningarna här ger stöd i det arbetet. I dokumentdatabasen kan du ta del av hur staden ska arbeta med arkiv- och informationshantering.

Här hittar du Stadsarkivets vägledningar, anvisningar och mallar som hjälper dig att följa stadens arkivregelverk.

Stadsarkivet inspekterar regelbundet hanteringen av allmänna
handlingar hos stadens förvaltningar, bolag och stiftelser samt övriga organisationer för vilka Stockholms stadsarkiv är arkivmyndighet. Varje inspektion sammanfattas i en inspektionsrapport.

Stadsarkivet tar emot digitala och analoga arkiv från stadens verksamheter. Så här gör du för att leverera arkiv till Stadsarkivet.

Stadsarkivets uppdragsverksamhet

Visste du att Stadsarkivet har arkivkonsulter som erbjuder stadens förvaltningar, bolag och stiftelser tjänster kring arkiv- och informationshantering?

För mer information om uppdragsverksamhetens erbjudande kan du se tjänstekatalogen här nedanför.

Tjänstekatalog för uppdragsverksamheten 2024 (pdf 120 kb)

Uppdaterad