Mer om Stadsarkivet

Vi är med och skapar den transparenta staden – där information om då och nu blir byggstenar för morgondagen.

Stadsarkivets uppdrag

Stadsarkivet är en förvaltning i Stockholms stad med ansvar för att den information som skapas i Stockholm bevaras och finns tillgänglig för alla, nu och i framtiden.

Sedan 1930 har Stadsarkivet genom lagstiftning och avtal med Riksarkivet också ansvaret för arkiven efter statliga myndigheter i hela Stockholms län.

Informationen i arkiven är mycket efterfrågad och människor vänder sig till Stadsarkivet för att få tag på allt från borttappade skolbetyg till uppgifter ur folkbokföring, domar från domstolar, bygglovsritningar, taxeringsuppgifter, socialtjänst, medicinska journaler med mera.

Varje år besvarar Stadsarkivet cirka 20 000 frågor från människor som till exempel behöver en lagfart, en uppgift om en borttappad släkting, ett gymnasiebetyg, en hälsojournal, en bouppteckning, en ritning eller något annat. Mest efterfrågat under 2019 var frågor om folkbokföring, bouppteckningar, uppgifter ur skolarkiven och domstolshandlingar.

I uppdraget ingår att se till att den information som skapas i Stockholms stad hanteras så att lagstiftningens krav uppfylls. Det går till så här:

  • Stadsarkivet tar fram regler för hur stadens förvaltningar, bolag och stiftelser ska sköta sin information och ger råd kring tillämpning.
  • Stadsarkivet inspekterar verksamheterna och kontrollerar att de sköter sin information som de ska.
  • Stadsarkivet säljer tjänster till de verksamheter som behöver stöd kring arkivfrågor.

Så småningom har stadens verksamheter inte längre plats för informationen, vare sig den är på papper eller digital. Då måste verksamheterna lämna informationen till Stadsarkivet. Stadsarkivet tar då över hela ansvaret för att informationen är ordnad och tillgänglig samt att den bevaras för framtiden, det vill säga för evigt.

Stadsarkivets publika arbete

Stadsarkivet har flest besökare av alla arkiv i Norden och vi arbetar aktivt för att få ännu fler besökare. Genom program, visningar, utställningar lyfter vi fram de skatter och spännande historier som gömmer sig i arkiven.

Framtida utveckling

Stadsarkivet har i dagsläget cirka nio mil handlingar i magasinen i Stadsarkivet Kungsklippan och i Stadsarkivet Liljeholmskajen. Den äldsta handlingen är från 1358 och den senaste skapas i detta nu.

De kommande tio åren kommer Stadsarkivet fortsatt att ta emot väldigt mycket handlingar. Det ställer krav på god logistik och på att vi förvarar arkiven på ett sätt som gör att de är så tillgängliga som möjligt.

Uppdaterad