Pesten 1638

Hösten år 1638 drabbas Stockholm återigen av pesten. Förmyndarregeringen beslutar att drottning Kristina skall evakueras till Västerås och överståthållaren Klas Flemming skickar bud till ett ankommande skepp att det inte får segla in till Stockholm, manförbereder sig för "pestilientens" ankomst. Stadens råd vidtar åtgärder för att hindra pestens spridning och en särskild pestordning upprättas.

I stadens tänkeböcker finns en hel del att läsa om hur staden försöker upprätthålla ordningen och stifta regler för att förhindra spridningen i staden. Nu kan vi presentera ytterligare dokument som kan härledas till pesten år 1638. Här nedan är en förteckning över döda och överlevande på Norrmalm och Södermalm.

 Listor över insjuknade och döda i pestens Stockholm år 1638. Bilden länkar dig vidare

Klicka på bilden för att öppna dokumenten i ett nytt fönster

"En special förteckning opå de personer å Norremalm som af pestilientien befängde döda blefne och ähn behåldne äro år 1638”. Till Clemmet Jacobssons holmtimmermans gård på Brunkeberg kom sjukdomen26 oktober.

I dokumentet finns en lista med ibland namngivna personer, som drabbats av pesten: behållne - insjuknat - och personer som avlidit. För de avlidna finns också noterat datum för begravningen. Dokumenten rör både Norrmalm och Södermalm.

Om har du tid och lust får du gärna hjälpa till att läsa ut namnen och gårdarna, eller räkna hur många avlidna som räknas upp. Du får gärna komma med förslag på vad för dokument det rör sig om. Bild 6,7 och 9 har excerperats av Lars Berglund:

Utdrag- excerperat

Sidan 1

-

Sidan 2

-

Sidan 3

-

Sidan 4

-

Sidan 5

-

Sidan 6

SE_SSA_Norrmalm_1638_006

Rulla på the som affpestilentien dödhe ähro.Anno 1638
Uthi Anders Siggesons grändh(*) hoosOlåff Skinnare ---- 1 poike---- 1 flicka---- 1 pijgaUppå Gråmunke holm i H.H.Lars Sparres gårdh.Een diäkne poike.Hoos Upsyningz mannen för arbetzfolkettmidh öfver kyrkian är 1 en man bliffwindödh. man weet ingett hwad siukdomhan hafft haffwer.Den 3 Decemb:z bleeff Olåff Skinnare ännu dödh…. 1 flicka.Ofwan är 4 persoonir.

(*) Anders Siggesons gränd =Ignatiigränd

Sidan 7

(renskrift av SE_SSA_Norrmalm_1638_007)

Anno 1638 ifrån den 8 9bris ähre så många personer döde blefne af peste på Södermalm.Hos Peder Jacobson döde … 5 personerän lefwandes och friska …6 p.Hos Sigfrid Skieppare döde 4 pers:än lefwandes och friska … 2 p.Hos Ludwig Timberman ähr en pijga död för en måna sedan och i samma gård ähre än lefwandes och friska … 14 personer.

Döde 10 Personer

Sidan 8

-

Sidan 9

2015-09-21 SE_SSA_Norrmalm_1638_009 Bb

Anno 1638 utij Novembris Måna yppadessiukdomen på Södermalm och dehr ähre döde blifne.

1.) Hos Peder Jacobsson kyrkio herdens broder.den 13. 9bris. Anders Michelsson en ungh borgareden 15. dito. Michell cronones Bottzman den 18. dito. En pijga Elijsabettaden 21. dito. En pijga Brijtasamma dagh Ett barn. unge borgarensÄn ähre der friske personer 6 st.

2.) Hos Sigfrid felt herrens skiäppareden 16. 9bris. En Botzman Jöran Tomassonden 18. dito. skiäpparens hustruden 28. dito. hustru systernsamma dagh hennes barn.

Än ähre der.friske 2 personer skiäpparen siälfoch en Botzman

3.) Hos Hindrich Timbermanden 19. 9bris. En pijga Elijn.den 28 Decembris En Timberman Mårten.den 30. dito Timbermansens barn.Än ähre der friske … 12 personer.

4.) Hos Clemett dragare.den 13 Decembris En fiskiare drängh.samma dagh hans hustru.den 15. dito. Ett barn.den 20. dito. Ett barn.den 27. dito. Ett barn.den 30. dito. Noch ett barn.Än ähre der friske … 4 personer

Uppdaterad