Bygglovsritningar från Stockholms stad 1875-1978

Strömbadet i Stockholm 1882. Arkitekt Hjalmar Kumlien beställt av Stockholms stad. Adressen var Strömsborg, Centralbron.

Hitta bygglovsritningar från Stockholms stad 1875-1978 med hjälp av registret här: Länk till register

Precis som idag ansökte man förr om bygglov för att få bygga nytt, bygga om, ändra eller riva en fastighet. Med hjälp av registret kan du få den information som krävs för att beställa fram en ritning i Stadsarkivet Liljeholmskajens läsesal. När du vill beställa fram en ritning från åren 1875-(ca)1978 behöver du ha ritningsnumret till ritningen. NS 37 : A27352 : 4 är ett exempel på ett sådant nummer. NS 37 är beteckningen på arkivbildaren, A 27352 är aktnumret (finns i registret) och 4 är den unika ritningens nummer (finns i registret). Alla handlingar som behandlas i det här registret har arkivbeteckningen NS 37.

Sökingång för bygglovsritningar är i första hand fastighetsbeteckning, men i registret kan du även söka på diarienummer, avslutningsår och aktnummer. Fastighetsbeteckningen består oftast av kvartersnamn och tomtnummer, t ex Hästen 6. Fastighetsbeteckningen kan i vissa fall bestå av ett traktnamn med nummer eller stadsägonummer, som Fagersjö 1:6 eller Vasastaden 2:18. Vill du få hjälp att hitta fastighetsbeteckning kan du söka i Stadsbyggnadskontorets karta http://kartor.stockholm.se. Fastighetsbeteckningen kan ha ändrats över tid och i många fall har ritningarna arkiverats under ett äldre kvartersnamn eller tomtnummer.

När det gäller själva ansökningshandlingarna har Stadsarkivet endast handlingar i intervallet A-Handväskan 3 (kvartersnamn alfabetiskt ordnat), därefter hänvisas till Stadsbyggnadsexpeditionen som har skannade versioner av samtliga skrivna handlingar.

Stockholms stads bygglovshandlingar hör till Byggnadsnämndens expedition och stadsarkitektkontors arkiv SE/SSA/0174. Arkivet innehåller bygglovsritningar i original från 1713-1978. Alla dessa förvaras vid Stadsarkivet Liljeholmskajen.

Tänk på att sekretessprövning görs i vissa fall, det kan till exempel handla om när ritningar över ambassadbyggnader eller andra typer av skyddsobjekt begärs ut. I andra fall kan registerkort signalera att en handling är sekretessbelagd, men den uppgiften kan av olika skäl vara inaktuell så att det ändå kan vara värt att beställa handlingen.

Vill du titta på äldre bygglovsritningar kan du hitta dem via registret Bygglovshandlingar 1713-1874.

Uppdaterad