Kom och titta på ett världsminne

Stadsarkivets bestånd av byggnadsritningar är världsunikt. På ingen annan plats i världen finns en byggnadsritningssamling som sträcker sig över nästan tre århundranden och som innehåller ritningar från en stads hela område. Det är bakgrunden till att arkivet ”Stockholms bygglovsritningar för åren 1713–1978” utsetts till världsminne av Unesco. Världsminnesprogrammet inom Unesco upptar arkiv och dokument som är av central betydelse för hela mänskligheten. Alla är välkomna till Stadsarkivet för att ta del av ritningarna som på olika sätt berättar om Stockholms bebyggelsehistoria och om europeisk byggnadskonst från 1700-talet och fram till våra dagar. 2019 öppnar Stockholms stad ett byggnadshistoriskt center i Liljeholmen för att göra världsminnet ännu mer tillgängligt för alla som vill ta del av det.

Samlingen består av ritningar och planer över huvuddelen av alla hus som någonsin byggts eller byggts om i Stockholm under tidsperioden 1713–1978. I samlingens cirka 2,5 miljoner objekt kan man följa hela stadens utveckling, från Karl XII:s tid och ända fram till slutet av 1970-talet. Bland ritningarna och planerna finns allt från små stugor på malmarna från 1700-talet till de stora industriella komplex som uppfördes under 1800- och 1900-talet.

 Byggnadsritning från 1713. Trevåningshus i kvarteret Guldfjärden

Den första ritningen i arkivet upprättades 1713 och från tiden närmast därefter finns ett begränsat antal ritningar bevarade. 1736 kom en förordning som ålade varje person som ville bygga nytt eller bygga om ett hus att lämna in en kopia på ritningen till stadens myndigheter. Samlingen är alltså i stort sett komplett från 1736, med undantag för byggnader som blev statligt uppförda. De ritningarna finns idag på Riksarkivet.

Den unika ritningssamlingen visar på Stockholms utveckling från stormaktstiden slut när Stockholm hade cirka 50000 invånare till det sena 1900-talets miljonstad. Samlingen visar stadsbyggnadsutvecklingen i norra Europa under ett av de mest intensiva skeendena i världshistorien. Under perioden förvandlades det gamla samhället till det moderna 1900-talssamhället genom ett antal sociala, politiska, industriella och urbana revolutioner.

Fakta: vad är ett världsminne?

Inom Unesco finns expertprogrammet Memory of the World, världsminnesprogrammet, som syftar till att tillgängliggöra dokument och samlingar – bibliotek, foto, film, digitala dokument - samt skapa intresse för bevarande av dokumentarvet.

Programmet drivs av en kommitté med internationella experter. De kan föra in dokument och samlingar som har stor global betydelse i ett internationellt register över världsminnen.

Unescos Världsminnesprogram utgår från ståndpunkten att vissa arkiv, samlingar och verk utgör mänsklighetens gemensamma arv på samma sätt som objekten på Unescos lista över världsarv. Deras betydelse överskrider alla tidsliga och kulturella gränser och ska bevaras för samtida och kommande generationer samt göras tillgängliga. Stockholms bygglovsritningar blev världsminne 2011. Förutom Stockholms bygglovsritningar på Stadsarkivet finns ytterligare fem svenska världsminnen förtecknade, nämligen

  • Astrid Lindgrens arkiv (finns på Kungliga biblioteket)
  • Nobelfamiljens arkiv (finns på Riksarkivet och i Lunds landsarkiv)
  • Ingmar Bergmans arkiv (finns i Stockholm)
  • Silverbibeln (finns vid Uppsala universitetsbibliotek) och
  • Emmanuel Swedenborgs arkiv (finns hos Kungl.Vetenskapsakademien).
  • Dag Hammarskjölds samling på Kungliga Biblioteket

Länkar

Bebyggelsehistoriskt center vid Liljeholmskajen

Världsminnesprogrammet

Register över byggnadsritningar 

stockholmsbyggnadsritningar.se

Boka en visning av byggnadsritningarna

Svenska världsminnesprogrammet

Uppdaterad