Överståthållarämbetets kansli andra kansliavdelning

Överståthållarämbetetsandra kansliavdelning:

1943-1967

SE/SSA/0019B

Efter ett riksdagsbeslut 1942 blev Överståthållarämbetets kansli en mer renodlad länsstyrelseverksamhet. Den övertog från det tidigare kansliet bl a ärenden rörande rådhusrätten och åklagarväsendet i Stockholm, fredande av fornminnesmärken och rätt för utlänningar att inom landet idka handel.

Från Polismästarens expedition överfördes ärenden rörande hotell- och pensionatsrörelse, vapen och ammunition och från Poliskammaren ärenden rörande brandväsendet, alkoholister, sinnessjuka och handel med preventivmedel m.m. Arkivet är hårt gallrat till följd av ett beslut från 1930-talet

Uppdaterad