Överståthållarämbetet för polisärenden 5: Stadsfiskalskontoret

1905-1951

SE/SSA/0128

Stadsfiskalskontoret flyttade 1911 från Myntgatan 4 i Gamla stan till det nya polishuset på Kungsholmen.

År 1937 genomfördes en omläggning av åklagarväsendet i Stockholm. I samband med det befriades de tidigare polisassessorerna från sina arbetsuppgifter vid kriminalavdelningen och erhöll stadsfiskals namn.

Stadsfiskalerna skulle i sin ämbetsutövning lyda under Justitiekanslersämbetet, men i vissa andra hänseenden under Överståthållarämbetet. Det tillkom stadsfiskalerna att utföra åtal i samtliga ordinarie rättegångsinstanser. Fr. o. m. 1 oktober 1944 blev stadsfiskalerna åklagare i samtliga mål i polisdomstolen. Det ålåg även stadsfiskal att vara åklagare i poliskollegium, utföra besiktning av lokaler avsedda för försäljning av alkoholhaltiga drycker m m.

Utvecklingen av stadsfiskalens befattning från att ha varit en underordnad tjänsteman i poliskammaren till en alltmer självständig ställning stadfästes genom 1947 års omorganisation av stadsfiskalskontoret som då underställdes riksåklagarämbetet. Den nya organisationen trädde i kraft 1 januari 1948 och ledde till att Stadsfiskalskontoret avlöstes av Åklagarmyndigheten. Stadsfiskalskontorets arkiv omfattar ca 55 meter. Ett fåtal handlingar förekommer från 1948 och senare. Bortsett från några rullor över utskänkningslokaler 1905, utgörs arkivets äldsta handlingar av en diarieserie som lades upp 1922. Handlingar från stadsfiskalernas äldre verksamhet tycks ha gått förlorade.

Uppdaterad