Överståthållarämbetet för polisärenden 2: Polisdomstolen

Överståthållarämbetet för polisärenden 2: Polisdomstolen:

1865-1948

SE/SSA/0022/02

Polisdomstolen började sin verksamhet 1865.I Polisdomstolen dömdes de mål som tidigare hade avgjorts i Poliskammaren med polismästaren som domare. Polismästaren befriades nu från domarämbetet för att hädanefter endast ägna sig åt egentliga polisgöromål.Till de ärenden som behandlades i Polisdomstolen hörde mindre brott och förseelser som störande av den allmänna ordningen, t.ex. fylleri och slagsmål. Böter var det strängaste straffet som domstolen kunde utdöma. Polisdomstolens domsrätt överfördes till Rådhusrätten år 1948.

Arkivet innehåller exempelvis målslistor 1876-1947, register över värnpliktiga som försummat vapenövning 1887-1898, fyllerirulllor 1903-1906, register över bötfällda 1878-1919 och polisrapporter 1866-1935.

Uppdaterad