Sveaplans gymnasium

SE/SSA/0803

1929-1970

Efter riksdagsbeslut 1927 inrättades den 24 augusti 1929 det första statliga läroverket för flickor i Stockholm,Stockholms högre allmänna läroverk för flickor, fr.o.m h.t. 1967 benämntSveaplans gymnasium. Tidigare hade flickor varit hänvisade till kommunala realskolor och privata gymnasier för högre studier efter folkskolan. Allmänna läroverk för pojkar hade funnits sedan 1878.

Flickläroverket startade i provisoriska lokaler i Adolf Fredriks folkskola. Ett nybyggt skolhus i kvarteret Cedersdal uppfördes efter en arkitekttävling som vanns av Nils Ahrbohm och Helge Zimdahl. Undervisningen i det nybyggda skolhuset påbörjades 11 januari1936.

Läroverket omfattade ursprungligen 4-årig realskola och 4-årigt latingymnasium, reallinje tillkom h.t. 1931. Läsåret 1937/38 infördes en provårskurs för lärarkandidater. H.t. 1953 utökades gymnasiet med en 4-årig allmän linje. Pojkar fick tillträde till skolan fr.o.m. 1960/61. Under 1960-talet krympte elevantalet vilket ledde till skolans nedläggning efter v.t. 1970 och omvandling till vuxengymnasium h.t. samma år.

Utöver olika slags elevregister, inkl. betygskataloger, består skolans arkiv huvudsakligen av diarieförda in- och utgående skrivelser. Årsredogörelserna beskriver skolans utveckling genom åren och i dessa finns även biografier över lärare.

Uppdaterad