Stockholms samgymnasium

SE/SSA/0920:1902-1973

Höstterminen 1902 inrättades ett nytt enskilt läroverk för både manliga och kvinnliga elever, kallatStockholms samgymnasium. Vid starten omfattade skolan en 3-årig gymnasiekurs på latinlinjen. Läsåret därpå påbörjades en ”nederskola” i vilken den lägsta klassen utgjordes av 9-10-åringar. Efter ytterligare några omorganisationer bestod skolan fr.o.m. 1929 av 4-årig realskola och 3-årigt gymnasium.

Läsåret 1930/31 påbörjades två för Sverige helt nya pedagogiska försök: dels infördes ämnesläsning istället för klassundervisning, dels öppnades ett läroverk för vuxna med förvärvsarbete,Stockholms samgymnasiums aftonundervisning.

Samgymnasiets första lokaler låg vid Tulegatan 33, efter några år flyttade man till Tulegatan 27 och h.t. 1910 togs huset Luntmakargatan 101 i bruk. Privatläroverket upphörde v.t. 1970 när det kommunaliserades och sammanslogs med Wallin-Åhlinska gymnasiet till Wallin-Åhlinska samgymnasiet (se/ssa/0318).

I Stockholms samgymnasiums arkiv finns endast ett fåtal handlingar bevarade före 1920, däribland årsredogörelser 1902-1966 och betygskataloger 1908-1970.

Uppdaterad