Stadsingenjörskontoret/Stadsbyggnadskontoret

SE/SSA/0071,0072
1634-1880

Redan omkring år 1600 fanns i Stockholm en särskild tomtmätare, anställd av staden, med uppgift att på fastighetsägarnas bekostnad mäta upp tomter och konstatera gränser mellan olika ägor. Efter 1636 års ämbetsdelning, som innebar att kollegier bildades och fyra borgmästare fick ansvar för var sitt huvudområde, tillsattes en stadsingenjör inom Byggningskollegiet. Den första tjänsten som stadsingenjör innehades av fortifikationsingenjören Anders Torstensson.

Stadsingenjörens kontors uppgift bestod i att verkställa uppmätning av tomter och utfärda tomtkartor, utarbeta styckningar och sammanslagningar av tomter m.m. 1733 presenterade stadsingenjören Petter Tillaeus en karta som under resten av 1700-talet kom att fungera som en standardkarta över Stockholm. Genom den kartan och dess omfattande spridning kom också de gatu- och kvartersnamn som anges på kartan att få en officiell prägel. Något som underlättade för administrerandet av staden.

Länk till kartor på webbplatsen med bl.a. Peter Tilleus karta

Uppgiften att upprätta kartor över Stockholm kom att bli ytterligare en viktig uppgift för Stadsingenjörskontoret, numera kallat Stadsbyggnadskontoret. Stadsingenjörskontorets arkiv omfattar tiden 1634 till ca 1880. Viktiga delar i arkivet innehåller beskrivningar (med ägarnas namn, mått m.m.) av tomter från 1636 och kartor från 1700-talets början och framåt. Återsökningen görs enklast genom församlingsvis upplagda kvartersregister (de viktigaste i serie D II a1) där hänvisningar ges till beskrivningarna och kartorna. Yngre handlingar förvaras hos nuvarande Stadsbyggnadskontoret på Fleminggatan.

Uppdaterad