Södertälje polisdistrikt

Södertälje polisdistrikt:

1965-1994

SE/SSA/2477

T.o.m. 1964 var polisen i landsorten kommunalt styrd och organiserad i landsfiskaldistrikt vilka var underställda en statlig landsfogde. Landsfogden hade övergripande ansvar för de polisiära frågorna. Vid förstatligandet av landets hela polisverksamhet 1965 tillsattes en länspolismästare för varje län som ersatte landsfogdarna. Samtidigt ersattes landsfiskalsdistrikten av lokala polisdistrikt. Den 30 juni1994 upphörde polisdistriktsorganisationen och uppgick i Polismyndigheten i Stockholms län.

Södertälje polisdistrikts arkivomfattar 209 meter handlingaroch innehåller bl.a. grundhandlingar till Allmänna spaningsregistret (ASP) 1980-1994, serie F 6 BA, ett riksomfattande register (1965-1979 saknas) och handlingar rörande Estoniaolyckan 28 september1994, serie F 11.

Södertälje är ett av Stockholms läns 40 polisdistrikts arkiv som förvaras i Stockholms stadsarkiv. Arkiven har ingen löpande förteckningsnummerserie och tidsperioderna varierar. Stora delar av polisdistriktens arkiv är sekretessbelagda enligt Sekretesslagen.

Uppdaterad