Socialdistrikt 1-18

1983-1996

SE/SSA/1941-SE/SSA/1958

Den 1 januari 1975 delades Stockholm in i 17 socialdistrikt, distrikt nr 18 bildades den 1 juli 1978. I samband med socialtjänstens decentralisering den 1 januari 1983 organiserades socialdistrikten till att bli självständiga förvaltningar.

Omorganisationen innebar att i princip alla enskilda ärenden, dvs. vård och behandling beträffande enskild person enligt Socialtjänstlagen, liksom en rad driftsfrågor m.m., överfördes till distriktsnämnderna inom sina geografiska områden. Inom varje socialdistrikt inrättades en social servicecentral dit invånarna kunde vända sig i de flesta sociala frågor.

Socialdistrikten upphörde när stadsdelsnämndsreformen trädde i kraft den 1 januari 1997. Arkiven består till övervägande delen av sekretessbelagda personakter (SL 7:4).

Uppdaterad