Skrubba skyddshem

1895-1950

SE/SSA/1289:41

Uppfostringsanstalten i Skrubba var ursprungligen till för vanartiga pojkar i åldrarna 9-18 år. I juni 1919 ombildades anstalten till ett skyddshem enligt 1902 års barnavårdslag. Skyddshem var en benämning på förbättringsanstalter för vanartade barn, senare benämnda ungdomsvårdsskolor. I Skrubba gavs undervisning i vanliga skolämnen samt grundläggande yrkesutbildning i smide, snickeri, skrädderi, kreatursvård, mekaniskt verkstads- och jordbruksarbete samt trädgårdsskötsel.

Skrubba skyddshems arkiv innehåller t.ex. matriklar 1896-1938 (D 1), betygskataloger 1897-1946 (D 3), journaler över förseelser och tillrättavisningar 1895-1907 (D 5) och handlingar rörande utskrivna elever 1931-1935 (F 2). Se även Stockholms stadsarkivs kart- och ritningssamling, NS 94:3.

Uppdaterad