Revisionskontoret

1870-1976

SE/SSA/1356

Redan på 1600-talet var den lokala medelsförvaltningen i Stockholm föremål för revision under reglerade former. Sedan medelsförvaltningen 1813 övertagits av Drätselkommissionen överflyttades Stadskamrerarkontoret och stadsrevisorsbefattningen till kommissionen.

1865 beslöt stadsfullmäktige att samtliga kommunala nämnders räkenskaper skulle siffergranskas på stadens revisionskontor. 1930 lades grunden till den nuvarande revisionsorganisationen då revisionskontoret bröts ut ur Drätselnämndens förvaltningsområde och underställdes ett nyinrättat organ, revisionsutskottet. Revisionskontoret har sedan 1920-talets början haft lokaler i Stockholms stadshus.

Stockholms stads revisionskontors äldsta handlingar utgörs av stadsrevisorns koncept 1870-1920. Huvudparten av arkivet börjar år 1931.

Uppdaterad