Neptuni Orden

SE/SSA/0609

1843-1913

Neptuni Orden uppstod ur en skämtsam sammanslutning mellan några i London "infrusna" svenska sjökaptener 1801-1802. Sjökapten Anders Flodbergh och kaptenen vid arméns flotta Bengt Gustaf Quist stiftade sedan Neptuni Orden år 1812. Ordenssällskapet strävade efter att förena medborgare av olika professioner för att med deras stöd bistå nödställda sjömän och även hjälpa sjömäns efterlevande.

Arkivet består dels av parentationstal över 19 avlidna ordensledamöter den 23 april 1843 och fragment från Neptuni Ordens fattigkommitté 1912-1913.

Uppdaterad