Livgardesskolorna i Stockholm

1768-1872SE/SSA/1150

Livgardeskolornas arkiv består av fragmentariskt bevarade handlingar från tre skolor: Skolan vid Svea Livgarde 1768, 1775-1789 (serie A), Skolan vid Göta Livgarde 1819-1839 (serie B) och Skolan vid Livgardet till häst 1821-1872 (serie C).

Skolorna lydde under Hovkonsistoriet (se/ssa/0103) i vars arkiv skolornas examenskataloger ingår som bilagor till protokollen. Svea Livgardes skola innehåller bl.a. matrikel över barnen 1775-1789, Göta Livgardes skola bl.a. exemenskataloger h.t. 1819-h.t. 1830 och Livgardet till hästs skola inskrivningsböcker med uppgifter om födelsedata och faderns yrke 1821-1863.

Uppdaterad