Kyrkogårdsnämnden (Kyrkogårdsförvaltningen)

SE/SSA/0044/01

1827-1990

Vartefter Stockholms kyrkor uppfördes anlades begravningsplatser i direkt anslutning till kyrkobyggnaderna. Vården av kyrkogårdar och gravsättning av avlidna var länge en angelägenhet för församlingarna i Stockkolm.

1817 fattades beslut om en gemensam kyrkogård för stadens församlingar, Norra kyrkogården, som invigdes av biskop Johan Olof Wallin 1827. Genom Kungl. Maj:ts beslut 1886 inrättades Kyrkogårdsnämnden och sedan dess har begravningsväsendet i Stockholm varit en kommunal, inte kyrklig, angelägenhet.

En mängd arkivhandlingar förvaras fortfarande hos den ännu verksamma förvaltningen. Till Stockholms stadsarkiv har bl.a. överlämnats register över familjegravar (gravböcker) 1828-1887 (D 2aa), register över gemensamhetsgravar 1885-1911 (D 4), handlingar rörande gravanordningar och gravvårdstyper 1916-1932 (F 5a) och handlingar rörande byggnader, drift och rutiner 1860-1990 (F 5b) som huvudsakligen består av ugnsjournaler från krematorierna. Förteckning över Kyrkogårdsnämnden kartor och ritningar 1827-1921, odaterade, se se/ssa/0044/02.

Uppdaterad