Kungsholmskretsen av Sällskapet Kyrklig Själavård

1928-1943

Kungsholmskretsen var ansluten till Sällskapet för befrämjande av kyrklig själavård. Enligt kretsens stadgar var dess uppgift att stödja det frivilliga församlingsarbetet inom Ulrika Eleonora (Kungsholms) församling som krävde samarbete mellan församlingens präster och aktiv deltagande lekmannakrafter som verkade för söndagsskola, ungdomsverksamhet, diakoni, bibelsamtal, församlingsaftnar m.m.

Arkivet är oförtecknat och består endast av protokoll, stadgar och räkenskaper (2 hyllmeter).

Uppdaterad