Kungliga direktionen över Stockholms stads undervisningsverk

1819-1961SE/SSA/0095

År 1819 fick Stockholm en ny skolorganisation då Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk bildades och ersatte Stockholms konsistorium och Inspectores scholarum som styrelse för huvudstadens statsunderstödda skolväsende. Stockholms allmänna läroverk lydde under Direktionen till 1958. Uppgifterna bestod i att bestämma dagar för terminsstart- och slut, utse vittnen till studentexamen, utbetala löner till läroverkslärarna och övriga tjänstemän vid de allmänna läroverken samt förvalta vissa fonder och stiftelser.

Samtliga uppgifter, utom fondförvaltningen, övertogs av den nyinrättade Stockholms skoldirektion 1 juli 1958. De allmänna läroverken var under en period skyldiga att insända examenskataloger till Direktionen, därför förekommer katalogerna (serie E IIA) i arkivet t.o.m. 1904.

Uppdaterad