Justitiekollegium, Förmyndarkammaren och Stockholms rådhusrätt avdelning

Justitiekollegium, Förmyndarkammaren och Stockholms rådhusrätt avdelning 1: 1637-1924SE/SSA/0145A

Justitiekollegiet bildades genom 1636 års stadga rörande ämbetsdelning mellan borgmästarna i staden för att fördela Magistratens ämbetssyssslor. Justitiekollegiet hade hand om ärenden rörande rättskipning, kyrkor, skolor, hospital, arkiv, sjuk- och fattigvård, politi (polis-) och förmynderskapsärenden m.m.

Den 27/4 1667 inrättades en Arv- och förmyndarkammare som förde egna protokoll till 1674, därefter ingår dessa i Justitiekollegiets protokollsserie. Genom kungligt brev 21/12 1849 överfördes ärenden rörande bouppteckningar, arv, testamenten m.m. till Rådhusrättens första avdelning. Kollegieorganisationen upphörde 1880, men Förmyndarkammaren bestod.

1924 utkom en ny lag som föreskrev att Förmyndarkammaren skulle upphöra med den verksamhet som hittills hade bedrivits och i fortsättningen ha hand om omyndigas, frånvarande och okända arvingars innestående kontanta medel. Arkivförteckningen omfattar Justitiekollegium (1598-) 1637-1859, Förmyndarkammaren 1667-1924 och Stockholms rådhusrätt avdelning 1 (Rådhusrättens första avdelning) 1850-1924. Justitekollegiums arkiv innehåller bouppteckningar och arvskiften fr.o.m. 1598. Efter 1764 utgörs handlingarna till största delen av bouppteckningar. Arkivet omfattar 637,5 hm.

Fr.o.m. 1764 består arkivet huvudsakligen av bouppteckningar. Totalt omfattar arkivet 637,5 meter handlingar.

Uppdaterad