Inspectores scholarum i Stockholm

Inspectores scholarum i Stockholm: 1738-1807SE/SSA/0104

Strävan efter att i enlighet med 1649 års skolordning skapa större enhetlighet inom Stockholms skolväsende ledde till tillsättandet av Inspectores scholarum. Till en början bestod Inspectores scholarum av två ämbetsmän (skolinspektörer), kyrkoherden i Storkyrkoförsamlingen och justitieborgmästaren.

Inspectores scholarum upphörde 1819 när Kungliga direktionen över Stockholms stads undervisningsverk tillkom. Se även Folke Slemans uppsats "Inspectores scholarum i Stockholm" i Stockholms stadsarkivs årsberättelse 1941.

Arkivet består av protokoll 1744-1819 och handlingar angående tjänstetillsättningar 1738-1819.

Arkivet består av protokoll och handlingar rörande tillsättningar av lärartjänster.

Uppdaterad