Fastighetskontoret

Fastighetskontoret: 1919-1992SE/SSA/0040-0041

Fastighetskontoret började sin verksamhet den 1 januari 1919 och övertog bl.a. Lantegendomsnämndens och Byggnadskontorets arkitekturavdelnings uppgifter. Uppgifterna bestod i att ha hand om förvaltningen av kommunens fastigheter, frågor om förvärv, överlåtelse eller upplåtelse av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter till fast egendom, servitutsfrågor, förköpsfrågor, kommunens markexploatering och byggande.

Det mycket omfattande arkivet förvaras dels hos Stockholms stadsarkiv, dels hos Gatu- och fastighetskontoret. (fr.o.m. 1993). Fastighetskontorets kartor och ritningar som fortfarande gällde vid omorganisationen har överförts till Gatu- och fastighetskontoret. Husbyggnadsavdelningens ritningar över rivna fastigheter, 1900-1975, förvaras hos Stadsarkivets kart- och ritningssektion (se arkivförteckning nr 1134). Fotografier återfinns hos Stockholms stadsmuseum och Gatu- och fastighetskontorets bildarkiv.

Uppdaterad