Byggnadskontorets gatuavdelning

1861-1920SE/SSA/0551/05

Man vet inte exakt när Byggnadskontoret tillkom. Begreppet "byggnadskontor" förekommer från 1800-talets början, men det är först med 1862 års kommunalreform som byggnadskontoret utvecklas till en teknisk förvaltning ansvarig för all slags kommunal byggnadsverksamhet. År 1874 tillsattes en byggnadschef och kontoret fick en mer sammanhållen organisation.

När Byggnadskontoret upphörde 1920 omfattade kontoret bl.a. en gatu- och avloppsavdelning som överfördes till det nybildade Gatukontoret.Gatuavdelningens uppgift var att uppgöra förslag till gator, vägar, gatubroar och gatutrappor, avlopp m.m. samt att verkställa anläggning och underhåll av desamma.

I arkivet finns bl.a. handlingar rörande gaturegleringar och tomtskisser i alfabetisk ordning efter kvartersnamn.

Uppdaterad