Borgerskapets äldste

Borgerskapets äldste: (1423-) 1612-1898 SE/SSA/0169A

År 1619 förslog Gustav II Adolf en ny stadga för städernas administration som innebar att borgerskapet skulle utse ett antal betrodda borgare vilka skulle representera borgerskapet inför Magistraten, benämnd Borgerskapets äldste. Under 1700-talet stärktes Borgerskapets äldstes position då de fick en egen förvaltning med kanslipersonal.

Borgerskapets äldste ansvarade nu också för taxering och skatteuppbörd och fungerade under 1700-talets senare hälft alltmer som borgerskapets fullmäktige i stadens förvaltning. Genom Drätselnämndens tillkomst 1813 fick stadens styrelse, Magistraten, och borgerskapet ett gemensamt förvaltningsorgan.

Under Drätselnämnden sorterade hela den kommunala administrationen. Borgerskapets representanter i nämnden utsågs av Borgerskapets äldste. När stadsfullmäktigereformen genomfördes 1862 försvann Borgerskapets äldste som politisk kraft i Stockholm. Stockholms borgerskap och dess styrelse, Borgerskapets äldste, existerar fortfarande (2012) och förvaltar numera borgerskapets institutioner, t.ex. börshuset i Gamla Stan.

Arkivet innehåller bl.a. fartygs- och redareförteckningar 1761-1805 (D VI) och burskapshandlingar 1736-1763 (F IIa). Avskrifter och tryck av privilegier och resolutioner för Stockholms stad finns för tiden 1423-1743 (D Ia1).

Uppdaterad