Bemedlingskommissionen

Bemedlingskommissionen: (1695-) 1713-1886 (-1926) SE/SSA/165A

Borgerskapets bemedlingskommission bildades 1710 för handläggning av ärenden rörande för hög taxering och ordnande med båtsmanskompaniets och borgargardets utrustning. Genom magistratbeslut 1720 omorganiserades Bemedlingskommissionen till uppbördsverk för de skatter som vilade på borgarklassen. Från år 1776 förvaltade kommissionen Börshuset och andra av borgerskapets fastigheter samt borgerskapets enskilda medel och donationsfonder.

Arkivet innehåller t.ex. handlingar rörande borgerskapets medelsförvaltning, stadens militärkompani och vakthållning. Det äldsta arkivmaterialet utgörs av handlingar rörande stadens båtmanskompani 1695-1840. Andra exempel är handlingar rörande Gustav III:s staty 1790-1808 och Tessinska palatset 1773-1863. Ansökningar om understöd ur olika fonder återfinns i Chefen för militärkompaniet (se/ssa/0165B).

Uppdaterad