Barnmorskeläroanstalten i Stockholm

Barnmorskeläroanstalten i Stockholm: 1600-tal-1969 SE/SSA/0164

Barnmorskeutbildningen skildes från läkarutbildningen 1864. Barnmorskeundervisningen förlades till ett bostadshus vid Wollmar Yxkullsgatan där man inredde ett provisoriskt barnbördshus.

1870 flyttade barnbördshuset till den s.k. Mommas malmgård vid samma gata. På 1880-talet permanentades Provisoriska barnbördshuset och bytte namn till Södra barnbördshuset. Barnmorskeeleverna kom från hela Sverige. Efter avslutad kurs fick eleverna ett barnmorskebrev som var både betyg och legitimation. Södra barnbördshusets nybygge i hörnet Wollmar Yxkullsgatan/Rosenlundsgatan invigdes 1907 och innehöll rum för både de anställda barnmorskorna och eleverna.

Från 1903 och framåt föddes de flesta stockholmsbarnen på något av de tre barnbördshus som fanns då: Allmänna barnbördshuset, Pro Patria och Södra barnbördshuset. 1969 lades verksamheten ned.

Arkivets äldsta handlingar utgörs av "Barnmorskebrev" 1600-1800-tal (serie F 4) och "Elevmatriklar" 1760-1961. I arkivet ingår många elevfotografier. I arkivet "Förste stadsläkaren" (arkivförteckning 561 B) ingår förlossningsjournaler förda av barnmorskor som verkade privat (serie E 2 i).

Uppdaterad