Asylerna för husvilla

Asylerna för husvilla:

1899-1942

SE/SSA/0810A

Redan på 1840-talet organiserade staden tillfälliga bostäder för hemlösa personer. Den 1 juni 1899 tillsattes en särskild styrelse för asylerna, benämnd "Asylerna för husvilla". Styrelsens uppgift var att ordna bostäder åt fattiga familjefäder, kvinnor och barn som saknade bostad, i första hand åt dem som tillhörde Stockholms kommun.

Asylernas expedition låg vid Fleminggatan 22. Hösten år 1900 öppnades natt- och barnasyler. 1905 öppnades härbärgen för nattlogi i högst fem nätter/månad utan att vare sig remiss eller avgift krävdes. 1906 tillkom landsasylen vid Åsögatan för fattiga barnaföderskor från landsorten.Till asylerna kom även personer som vräkts och omhändertagits av polisen. Läse- och värmestugorna drevs länge med kommunala bidrag innan de 1923 överfördes till Asylerna för husvilla.1926 överfördes administrationen av asylerna till Fattigvårdsnämndens anstaltstyrelse.

Tidsmässigt är arkivet ojämnt bevarat. Styrelseprotokollen, 1899-1925, är den mest komplett bevarade handlingstypen. I arkivet återfinns flera slags handlingar rörande personer boende på t.ex. barnasylen vid Åsögatan, nattasylen för kvinnor och landsasylen.

Uppdaterad