Beställ uppgifter ur socialtjänstens arkiv

I socialtjänsten arkiv finns bl.a. akter från barnavårdsnämnden och socialtjänsten och journaler från barn- och ungdomshem.

På Stockholms stadsarkiv finns arkiven från socialtjänsten i Stockholms stad. Även arkiv efter föregångare till dagens socialtjänst finns här, t. ex Fattigvårdsstyrelsen och Barnavårdsnämnden och många av de barn- och ungdomshem som har funnits i Stockholm.

Beställ

När du vill ha uppgifter ur socialtjänstens arkiv kontaktar du oss.

Epost: stadsarkivet@stockholm.se
Adress: Stockholms stadsarkiv, Box 22063, 104 22 Stockholm.

I brevet behöver du bara lämna namn, telefonnummer och personnummer och att du vill bli kontaktad om socialt aktmaterial.

Handläggningstid

Du blir kontaktad av en handläggare inom åtta veckor.

Vi behöver veta

Vi kommer att fråga dig om vilka uppgifter eller handlingar du söker, t. ex. barnhemsjournal och barnavårdsmannaakt, faderskapserkännande, adoptionsutredning, handlingar från ungdomshem m.m. Vi kan komma att fråga om dina föräldrars namn och födelsedatum samt om din övriga familj.

Sekretessprövning

Vi gör alltid en sekretessprövning innan handlingarna lämnas ut. Det är 70 års sekretess i det sociala aktmaterialet. Du får i allmänhet ta del av de uppgifter som rör dig. Många akter innehåller uppgifter om flera personer som föräldrar och syskon. Vi stryker känsliga uppgifter för att ingen annan ska lida men av att uppgifter om dem röjs. Sekretessen kan hävas om närstående som nämns i akten ger sitt tillstånd.

Vad kostar det?

Framtagning och sekretessprövning är utan avgift. Besöker du arkivet för att ta del av dina handlingar kostar det ingenting. Önskar du kopior av dina handlingar tar vi betalt för kopiorna. Vill du att kopiorna skickas hem till dig tillkommer en avgift för rekommenderad försändelse.

För att söka uppgifter äldre än 70 år, där sekretessen gått ut, tar vi en avgift på 225 kronor per påbörjade 15 minuter. Vi hjälper dig högst en timme per ärende. Om vi behöver längre tid att hitta uppgifter, kontaktar vi dig först.

Överklaga

Om man nekas att få ta del av en uppgift med hänvisning till bestämmelserna i Offentlighets och sekretesslagen kan sekretessfrågan prövas i Kulturnämnden, vars beslut krävs för att avgörandet ska kunna överklagas. Kulturnämndens beslut kan överklagas hos kammarrätten.

Informationsbroschyr

I broschyren "Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia?" kan du läsa om hur du går tillväga för att hitta handlingar som rör sociala akter.

Har du varit på barnhem eller i fosterhem och söker din historia? (pdf, nytt fönster) 

Uppdaterad